Avís legalLes dades identificatives(*) del responsable de jundolabs.com, són les que figuren a continuació:

Boira Bike, SCP
C/ Prat de la Riba 172A
25430 Juneda (Lleida)
Email: boirabike@boirabike.com

(*) En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Política de privacitat

En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Boira Bike, SCP podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. Boira Bike, SCP realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, entenedora i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar. No obstant això, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Pel que fa als drets d’autor, els textos, imatges, sons, animacions, i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat de Boira Bike, SCP.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Boira Bike, SCP.

Respecte als drets de propietat intel•lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.boirabike.com són de titularitat exclusiva de Boira Bike, SCP i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i en la seva normativa de desenvolupament, hauran d’exercitar-se dirigint un escrit i el seu DNI a Boira Bike, SCP mitjançant correu postal indicant “Protecció de Dades” (Carrer Prat de la Riba, 172A 25430 Juneda, Lleida) o bé per correu electrònic a boirabike@boirabike.com